LPS-4r

LPS-4r

Przyrząd LPS-4r jest przystosowany do nadzorowania czterech odcinków sieci ciepłowniczej preizolowanej z systemem alarmowym rezystancyjnym. Podczas trwania cyklu pomiarowego wykonywane są pomiary stopnia wilgotności izolacji poliuretanowej, rezystancji izolacji poliuretanowej, długości sieci ciepłowniczej, odległości między stanowiskiem pomiarowym i miejscem wystąpienia przecieku lub bezpośredniego zwarcia przewodu czujnikowego z rurą przewodową. W każdym cyklu pomiarowym wykonywana jest także autokalibracja przyrządu. Na dokładność pomiarów nie mają wpływu zmiany temperatury otoczenia, zakłócenia wynikające ze zjawisk fizycznych o charakterze elektrycznym występujących na rurze przewodowej. Informacje pomiarowe są prezentowane na wyświetlaczu alfanumerycznym w postaci cyfrowych wartości wyników pomiarów oraz komunikatów tekstowych. Podświetlane pole odczytowe wyświetlacza składa się z czterechch wierszy zawierających po 20 pól znakowych. Każdy wiersz jest przyporządkowany do jednego kanału pomiarowego (jednej pętli czujnikowej rezystancyjnej). 

PDF instrukcja obsługi [PL]

© LEVR - elektronika dla ciepłownictwa